Hållbarhet: LCA för klimatneutralisering

“Hur kan Water Company klimatneutralisera produkten ’Water Tower’ genom att klimatkompensera för de utsläpp produkten ger upphov till?”

Utmaning

Skapa förutsättningar för Water Company att klimatneutralisera vattenautomaten ’Water Tower’.

Lösning

En avgränsad deskriptiv livscykelanalys av produkten ’Water Tower’ genomfördes i enlighet med ISO-14 040 där klimatpåverkan av produkten undersöktes, analyserades och uppskattades.

Resultat

Lunicore levererade en rapport i enlighet med relevant ISO-standard. I denna redogjordes det för den totala mängd koldioxid-ekvivalenter som produkten ’Water Tower’ ger upphov till under utvinning och förädling av råmaterial, tillverkning och produktion, transporter samt användning och underhåll. 

“Hur kan Water Company klimatneutralisera produkten ’Water Tower’ genom att klimatkompensera för de utsläpp produkten ger upphov till?”

Utmaning

Skapa förutsättningar för Water Company att klimatneutralisera vattenautomaten ’Water Tower’.

Lösning

En avgränsad deskriptiv livscykelanalys av produkten ’Water Tower’ genomfördes i enlighet med ISO-14 040 där klimatpåverkan av produkten undersöktes, analyserades och uppskattades.

Resultat

Lunicore levererade en rapport i enlighet med relevant ISO-standard. I denna redogjordes det för den totala mängd koldioxid-ekvivalenter som produkten ’Water Tower’ ger upphov till under utvinning och förädling av råmaterial, tillverkning och produktion, transporter samt användning och underhåll. 

“Hur kan tandvårdsföretaget Kulzer öka sin produktivitet genom att erbjuda sina kunder helhetslösningar och samtidigt skapa förutsättningar för en mer långsiktig, relationsbaserad försäljning?”

Utmaning

Öka Kulzers möjlighet att erbjuda produktivitetsökande helhetslösningar till sina kunder och på så sätt samtidigt skapa förutsättningar för en mer relationsbaserad försäljning och långsiktiga relationer.

Lösning

Med hjälp av intervjuer med såväl interna som externa parter genomfördes både en nulägesundersökning av verksamheten och en kundundersökning. Detta i syfte att öka förståelsen av nuvarande processer, behovet av mer integrerade processer samt integrationsmöjlighet i förhållande till kundernas processer. 

Resultat

Lunicore levererade en rapport och höll en workshop med Kulzer. Både rapporten och workshopen grundade sig i sammanställningar av det material som erhållits från intervjuerna, rekommendationer och förslag på hur de nya processerna ska etableras i verksamheten. Dessutom levererades en produktifiering av det erbjudande som processintegreringen skulle innebära.