Helsingborgshem – En vidareutvecklad Employer Branding-strategi för att attrahera fler studenter

Bakgrund

Helsingborgshem, ett bostadsbolag ägt av Helsingborgs stad, vände sig till Lunicore för att utveckla sitt employer brand. Företaget ville förstärka sitt varumärke gentemot studenter genom att vässa sitt budskap och öka sin konkurrenskraft som arbetsgivare mot denna målgrupp. Detta med en långsiktig ambition att attrahera framtidens medarbetare.

Målsättning

Projektets övergripande mål var att erhålla en fördjupad förståelse för hur Helsingborgshem uppfattades av studenter, med avsikt att göra Helsingborgshem till en attraktiv arbetsgivare för framtida medarbetare, särskilt studenter. Målet var att genomföra observationer, en enkätstudie och strukturerade intervjuer för att uppnå det övergripande målet.

Tillvägagångssätt

Lunicore genomförde materialinsamling under en arbetsmarknadsmässa där Helsingborgshem närvarade. Genom en kombination av detaljerade observationer och enkätstudier skapades en rik uppsättning empirisk information. Under observationerna utvärderades Helsingborgshems monter och företagets interaktion med studenter. Dessutom genomfördes benchmarking genom att jämföra och utvärdera andra utställare på mässan. Den insamlade empirin fördjupade förståelsen av Helsingborgshems employer branding på ett substantiellt sätt. Enkätsvaren bidrog dessutom med värdefulla insikter om hur de besökande studenterna upplevde Helsingborgshem. Ytterligare inspiration hämtades genom intervjuer med framstående personer som besatt erfarenhet från tidigare arbetsmarknadsmässor.

Resultat

Lunicore sammanställde och presenterade den samlade empirin tillsammans med erhållna insikter till Helsingborgshem. Genom en grundlig insamling av empiri förmedlades värdefulla perspektiv om hur Helsingborgshem uppfattades av studenter. På så sätt bidrog Lunicore till att erbjuda underlag för Helsingborgshems fortsatta arbete med employer branding, speciellt riktat mot studenter och på framtida arbetsmarknadsmässor.