Elsäkerhetsverket – En automatiserad analys av elrelaterade bränder för statliga myndigheten Elsäkerhetsverket

Bakgrund

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som är ansvariga för att hantera och analysera händelser relaterade till elsäkerhet i Sverige. Årligen rapporteras cirka 800 bränder i Sverige som är relaterade till elfel. Denna rapport är baserad på en förstudie av Lunicore, som utförde en ML-analys för att automatisera och förbättra analysen av händelserapporter. Tidigare utfördes denna analys manuellt, vilket medförde risk för felbedömningar och krävde mycket tid.

”Ett effektivt genomfört projekt med bra fortlöpande återkoppling. Studien visar att det finns potential att automatisera delar av brandanalysen och att det även skulle kunna innebära en minskning av antal felbedömningar.”

Mikael Carlson, Teknisk Expert

Elsäkerhetsverket

Målsättning

Målet med projektet var att hjälpa Elsäkerhetsverket att digitalisera och automatisera delar av sin analysprocess för att spara tid och resurser. Specifikt, förstudien syftade till att utföra en explorativ analys av elrelaterade bränder, välja lämpliga ML-algoritmer och ge rekommendationer för framtida metodik.

Tillvägagångssätt

 

Projektet delades upp i fem huvudsteg:

 

1. Uppstart: Inledande interna och externa möten för att tydliggöra förväntningar och resultat. Samarbete mellan Elsäkerhetsverket och Lunicore etablerades.

2. Explorativ analys: Utforskning av händelsedata, förberedelse av data för analys och förberedelser för ML-algoritmutvärdering. Fokus på att förbereda data för kommande steg.

3. Algoritmval: Val av ML-algoritmer för att korrekt prediktera felorsaker. Utvärdering av flera algoritmer och val av de mest lämpliga.

4. Framtida rekommendationer: Sammanställning av resultat från explorativ analys och algoritmval. Skapande av en framåtblickande plan för framtida utveckling av ML-analysen.

5. Rapport och Leverans: Skapande av en slutrapport och presentation av resultaten för Elsäkerhetsverket. Diskussion om rekommendationer för framtida utveckling.

Resultat

Projektets slutliga modell visade lovande resultat. Träffsäkerheten på prediktionerna låg över >95% på alla dataset (träning, validering och test), och modellen kunde köras på under 1 sekund. Detta innebar en signifikant tidsbesparing jämfört med manuell analys. Dock noterades vissa utmaningar, exempelvis med innehållet i den inmatade datan från Räddningstjänsten och behovet av att balansera prediktionstäckningen med träffsäkerheten.

Förstudiens resultat visade att automatiserad analys av elrelaterade bränder har stor potential att effektivisera Elsäkerhetsverkets arbete. Framtida utveckling kan inkludera ytterligare kategorier, förfina reglerna och automatisera hela processen. Mindre underhåll av modellen krävs regelbundet för att hålla den aktuell i takt med teknologiska förändringar och förbättringar.

“Projektet är ett mycket gott exempel på hur organisationer kan effektivisera sitt arbete med hjälp av avancerad analys. Vi är väldigt glada för samarbetet med Elsäkerhetsverket.”

Dante Grassi, VD (2022-2024)

Lunicore Student Consulting

Värdet för Elsäkerhetsverket

Förstudien visade potential till ökad effektivitet och minskat personberoende i analysprocessen. Om metoden införs kan det leda till långsiktiga kostnadsbesparingar genom minskad personalkostnad och ökad arbetskapacitet.

 

VAD KAN VI HJÄLPA ER ATT UPPNÅ?

Kontakta Sveriges ledande studentkonsultbolag och definiera er framtid tillsammans med Lunicore. Skicka en förfrågan, så återkopplar vi snarast.