CSRD: Hur påverkar det ditt företag? – Förbered dig för framtidens hållbarhetsrapportering.

2023-10-20

Det nya EU-direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD) börjar gälla 2024. Direktivet innebär att företag i hela EU måste rapportera om sin hållbarhetsprestanda. Detta gäller för alla stora företag och börsnoterade företag, samt för vissa små och medelstora företag.

Vilka företag omfattas av CSRD?

CSRD (Corporate Social Reporting Directive) gäller för ett bredare spektrum av företag än tidigare direktiv. De viktigaste kriterierna för att avgöra om ert företag omfattas av CSRD är:

Storlek: Företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier omfattas av CSRD:

 • Antalet anställda: Över 250 anställda.
 • Nettoomsättning: Över 40 miljoner euro.
 • Balansomslutning: Över 20 miljoner euro.

Observera att alla börsnoterade företag omfattas av CSRD.

Internationell verksamhet: Företag som har en nettoomsättning på minst 150 miljoner euro inom EU och som har minst ett betydande dotterbolag eller en betydande filial i EU omfattas.

Vilka förändringar i kriterierna har skett?

Jämfört med det tidigare direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD) har följande förändringar gjorts i kriterierna för att avgöra om ett företag omfattas av CSRD:

 • Storleken på företag som omfattas har utökats. Tidigare omfattades endast företag med över 500 anställda av NFRD.
 • Börsnoterade företag omfattas nu oavsett storlek. Tidigare omfattades endast börsnoterade företag med över 500 anställda av NFRD.
 • Företag med internationell verksamhet omfattas nu. Tidigare omfattades endast företag med internationell verksamhet som också uppfyllde kriterierna för storlek eller börsnotering.

Hur påverkas ert företag av CSRD?

För företag som omfattas av CSRD innebär det att de måste rapportera om sin hållbarhetsprestanda enligt de nya kraven i direktivet. Detta kan innebära en ökad administrativ börda för företag, särskilt för små och medelstora företag. Företagen måste också integrera hållbarhetsfrågor i sin affärsstrategi och bli mer transparenta om sin hållbarhetsprestanda.

CSRD kommer att påverka företag på olika sätt, beroende på storlek och bransch. För små och medelstora företag kan CSRD innebära en ökad administrativ börda. För stora företag kan CSRD innebära en möjlighet att förbättra sitt hållbarhetsarbete och stärka sitt varumärke.

 

Här är några specifika exempel på hur CSRD kan påverka ert företag:

 • Ni måste samla in och rapportera mer data om ert företags hållbarhetsprestanda. Detta kan innebära att ni behöver investera i ny teknik och förbättra era datainsamlingsprocesser.
 • Ni måste integrera hållbarhetsfrågor i er affärsstrategi. Detta innebär att ni behöver se hållbarhet som en integrerad del av ert företags verksamhet, inte som en separat aktivitet.
 • Ni måste bli mer transparent om ert företags hållbarhetsprestanda. Detta innebär att ni behöver kommunicera er hållbarhetsinformation på ett öppet och tydlig sätt.

 

Tidslinje för implementering

CSRD börjar gälla den 1 januari 2024. Företag som omfattas av CSRD måste börja rapportera enligt de nya kraven senast den 1 januari 2025.

 

Vad är de viktigaste kraven inom CSRD?

De viktigaste kraven i CSRD är följande:

 • Rapportering enligt obligatoriska EU-standarder: Företag måste rapportera enligt de nya EU-standarderna för hållbarhetsrapportering, som utvecklas av European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).
 • Ökad omfattning: CSRD omfattar ett bredare spektrum av hållbarhetsrelaterade frågor än tidigare direktiv. Detta inkluderar frågor om miljö, sociala frågor, bolagsstyrning och mänskliga rättigheter.
 • Krävs för fler företag: CSRD gäller för fler företag än tidigare direktiv. Detta inkluderar alla stora företag och börsnoterade företag, samt vissa små och medelstora företag.

 

Här är ett antal konkreta tips:

 1. Börja förbereda er nu: CSRD är ett omfattande direktiv med många krav. Det är viktigt att börja förbereda sig så snart som möjligt för att ha tid att implementera alla nödvändiga förändringar.
 2. Ta hjälp av konsulter: Om ni inte har den interna kompetensen att hantera CSRD-rapporteringen kan det vara en bra idé att ta hjälp av externa konsulter.
 3. Fokusera på det som är viktigt för ditt företag: CSRD omfattar ett brett spektrum av hållbarhetsrelaterade frågor. Det är viktigt att fokusera på de frågor som är mest relevanta för ditt företag och din verksamhet.

 

CSRD är ett viktigt direktiv som kommer att förändra hur företag rapporterar om sin hållbarhets-prestanda. Företag som förbereder sig i god tid kan dra nytta av CSRD:s möjligheter.

Lunicore är ett studentdrivet konsultbolag från Lunds universitet som kan hjälpa er att hantera CSRD-rapporteringen. Vi har erfarenhet av att arbeta med företag av alla storlekar och kan hjälpa er att skapa en hållbarhetsrapport som uppfyller alla krav.

VAD KAN VI HJÄLPA ER ATT UPPNÅ?

Kontakta Sveriges ledande studentkonsultbolag och definiera er framtid tillsammans med Lunicore. Skicka en förfrågan, så återkopplar vi snarast.

Få Lunicore Featured Insights

Featured Insights är våra senaste insikter om affärskritiska frågor som företagsledare ställs inför idag. Prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev och få färska insikter från några av Sveriges främsta studenter om framtidens frågeställningar.

Du har nu prenumererat!